Các tháng trong năm bằng tiếng anh

Các tháng trong năm bằng tiếng anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ được nằm trong chương trình giáo dục của Việt Nam. Vì vậy mà từ cấp 2, thậm chí là bậc tiểu học, học sinh chúng ta đã được làm quen với các từ Tiếng Anh cơ bản về cách chào hỏi, làm quen, ngày tháng, tên các đồ vật, con vật thông dụng,…

Dù được tiếp xúc với Tiếng Anh khá sớm nhưng có một điều đặc biệt là phần lớn chúng ta thường quên cách viết, cách đọc của ngày tháng bằng Tiếng Anh. Câu hỏi thường gặp nhất đó là: January , May, March, September,… là tháng mấy? Để không bối rối khi có ai đó hỏi về vấn đề này hay nhiều khi phải sử dụng trong công việc, chúng tôi muốn các bạn nhớ lại cách đọc, viết, phiên âm 12 tháng trong Tiếng Anh, cách đọc viết các tháng trong năm bằng Tiếng Anh.

Xem thêm:

Cách đọc (phiên âm), viết 12 tháng bằng Tiếng Anh.

Các tháng            Viết tắt      Đầy đủ              Phiên âm                 Cách đọc

Tháng 1               Jan           January             [‘dʒænjʊərɪ]              cje-nu-a-rỳ

Tháng 2               Feb           February           [‘febrʊərɪ]                 fe-bru-a-rỳ

Tháng 3               Mar          March               [mɑrtʃ /mɑːtʃ]             ma-rch

Tháng 4               Apr           April                 [‘eɪprəl]                       ây-prồ

Tháng 5               May         May                   [meɪ]                           may

Tháng 6               Jun           June                   [dʒuːn]                        jun

Tháng 7               July          July                    [dʒu:’lai]                      jun-lai

Tháng 8               Aug          August               [ɔː’gʌst]                      o-gúst

Tháng 9               Sep          September          [sep’tembə]                 sep-tem-bờ

Tháng 10             Oct           October              [ɒk’təʊbə]                    óc-tâu-bờ

Tháng 11             Nov          November          [nəʊ’vembə]                 nô-vem-bờ

Tháng 12             Dec           December          [dɪ’sembə]                    đi-xem-bờ

          

Cách đọc ngày tháng năm

Thông thường nếu chúng ta chỉ nhắc đến tháng, giới từ “in” sẽ đi cùng tháng đó trong câu.

Ví dụ:

I will go to swim in May (Tôi sẽ đi bơi vào tháng 5)

Khi câu viết cả ngày tháng ta dùng giới từ “on”

Ví dụ:

He was born on 26th December (anh ấy sinh vào ngày 26 tháng 12)

Đừng để những từ ngữ thông dụng như thế này làm mất điểm của bạn trước mọi người. Để học thuộc lòng 12 tháng bằng Tiếng Anh bạn không cần mất quá nhiều thời gian. Hãy nhớ Tiếng Anh cần siêng năng chăm chỉ hơn là thông minh. Vì vậy, ngay bây giờ hay lấy giấy ra tập viết và học thuộc 12 từ này nào. Chúc các bạn thành công từ những điều nhỏ nhất.

Loading...

Leave a Comment